No Image

aria from berserk lyrics

2015-06-24 KENNETH 0

  Aria by 平沢 進 (Hirasawa Susumu)   Kurasutesso Puresukeshuaainaai Puriia Shisupureiyaa Masutioo Kurasutiia Dasutasuwaa Puresutasuwaa Ipurekurannen Kurasutepuroo Puresukotuai Kuraishiyaii Shushkuatan Furainaiuan Toueiiei Faiashukuufu Riin Shusukuafan, Suisukurofain Toueiiei Faiashukuufu Asutesso Tasukasufuroue Touraishindi Tasukureio Rushiipai Kaikuindi Rosutesso Kuasuasusutaan Fureengenjiin Shifuteikusaa Resutakoopuriin Furaaroii Shushkuatan Furainaiuan Toueiiei Faiashukuufu Riin Shusukuafan, Suisukurofain Toueiiei Faiashukuufu Haupuroudin Shisuoreen Dasutikureaai Sasutifuraai Kuraaiia Suwafuroidiin Dikushiigen Radishuuri Sufuraai Kuraaiia Haupuroudin Shisuoreen Dasutikureaai Sasutifuraai Kuraaiia Suwafuroidiin Dikushiigen Radishuuri Sufuraai Kuraaiia Kurasutesso Puresukeshuaainaai Puriia Shisupureiyaa Masutioo Kurasutiia Dasutasuwaa Puresutasuwaa Ipurekurannen Kurasutepuroo Puresukotuai Kuraishiyaii Shushkuatan Furainaiuan Toueiiei Faiashukuufu Riin Shusukuafan, Suisukurofain Toueiiei Faiashukuufu Haupuroudin Shisuoreen Dasutikureaai Sasutifuraai Kuraaiia Suwafuroidiin Dikushiigen Radishuuri Sufuraai Kuraaiia Haupuroudin Shisuoreen Dasutikureaai Sasutifuraai Kuraaiia Suwafuroidiin Dikushiigen Radishuuri Sufuraai Kuraaiia Haupuroudin Shisuoreen Dasutikureaai Sasutifuraai Kuraaiia